О нашей организации     Русские в Швеции  
  Фотогалереи     Электронная газета     Телепередачи   Новости  Календарь: Швеция 
О Союзе русских обществ
Устав
Для прессы
Члены Союза
Правление
Отчет о работе за 2016 год
Планы работы – 2016
Контакты
Логотип
В помощь активисту
Членские организации рассказывают о себе
Резюме российско–шведской встречи в Санкт–Петербурге
Общество “Помощь нуждающимся детям Волхова и Волховского района“
Русско-шведское общество в Сундсвалле
Объединение “РусМедиа“
Общество “Ладья“
Стать членом союза
Итоги проведенных нами конкурсов и мероприятий
Новости
Общая информация о наших телепередачах на русском
Электронная газета русской диаспоры в Швеции
Фотогалерея
Ссылки
Top1 [Recepie book]
Axelsson &Karlsson
Efron
Alvik
Tema modersmål
Sveamarket
VolgogradWelcome

О Союзе русских обществ / Русско-шведское общество в Сундсвалле
Русско-шведское общество в Сундсвалле

Русско-шведское общество в Сундсвалле.  На 2012 год были избраны в правление следующие лица:

председатель - Лариса Жигарова, зам.председателя - Ирина Щетинина Свенссон, член общества, имеющий право голоса в правлении - Аня Андерссон, заместитель, имеющий голос, если кто-то из членов правления не присутствует,- Светлана Дмитриева. Кассир  Стелла Мати, дом. 060 55 47 33  моб. 076 847 70 53 stella.mati AT live.ru. Ревизоры - Вахидад Тепсаева 073 730 21 38. Юлия Годнева 072 181 09 76.

Общество работает уже более 15 лет.

Последние годы особенно активно функционирует хор "РАДУГА" и танцевальная группа. В нашем хоре мы поём различные песни, как русские, так и шведские, а также песни других народов. Последнее время нас всё чаще и чаще приглашают принять участие в различных мероприятиях, как районных, так и городских. Мы являемся одним из самых активных членов интернационального общества в нашем городе.  

Мы, в нашем русском клубе, как мы его называем, проводим тематические вечера: русской поэзии, музыки, живописи; выезжаем на природу (тоже берём с собой книги со стихами, поём...). Наша танцевальная группа принимает активное участие в жизни клуба, часто выступает на различных площадках города. Мы уже два раза ездили в Стокгольм на международный фестиваль, который ежегодно проводится в Скансене. Наш клуб постепенно разрастается, что очень отрадно само по себе! Радостно понимать, что более молодые и совсем юные члены клуба как раз и будут работать в дальнейшем в том же направлении и продолжать созданные традиции.

 

STADGAR FÖR RYSK-SVENSKA FÖRENINGEN.

§1 Föreningens firma (föreningens namn)

Föreningens firma är Rysk-svenska föreningen i Sundsvall

  §2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att  utveckla och sprida ut ryska kultur traditioner genom  sin musik – kör – dans – konst verksamhet. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att uppträda med sång, dans ,konstutställningar rund omkring Sundsvall och i område, deltaga i internationella programmet och samarbeta med andra internationella föreningar.   §3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i  Sundsvall, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.   §4 Medlemskap Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar, samarbetarenligt föreningens planer.   §5 Medlemsavgifter Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.   §6 Styrelsen Styrelsen består av ordförande, 3 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör om de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.   §7 Styrelsen uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handla föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses (kassör, sekreterare). Man kan även skriva att ”styrelsen utser inom sig” firmatecknare.    §8 Räkenskaper Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 15 januari.   §9 Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 17 januari avge sin revisionsberättelse.   §10 Årsmöte Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 20 januari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 7 dagar före ordinarie årsmöte och senast 5 dagar före extra årsmöte.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.     Fastställande av röstlängd för mötet.

3.     Val av protokolljusteraren och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av dagordning.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7.     Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

 

8.      Fastställande av medlemsavgifter.

9.      Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år

11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.

12.  Val av revisorer samt suppleanter. 13.  Övriga frågor.     

Beslut och frågor av större ekonomisk betydelse för före4ningen eller deras medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

  §11 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att möte ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.   §12 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).   §13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutmässigt med den antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

  §14 Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna raster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.   §15 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.Att förbliva gästbesökande skulle betyda engångsavgift (enligt årsmötets beslut).   §16 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

  §17 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar  överlämnas till välgörande ändamål. - Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.    

 

  
Подписаться на обновления
Поделиться в социальных сетях
 Поиск по сайту

Annons:
Annons:
Rys amb
Общество Привет
Статистика посещений за сегодня
Яндекс.Метрика
Система Orphus